Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot
Santa Cruz à l'UBU par Karine Baudot

Santa Cruz à l'Ubu Rennes, Now & Here tour, Photos par Karine Baudot, Octobre 2017

press to zoom